Voorbeelden van challenges voor editie 2020

Mobility Lab maakt innovatie op het gebied van mobiliteit mogelijk. We verbinden overheden en bedrijven met een mobiliteitschallenge (onze launching customers) met startups die een passende oplossing aanbieden. Dankzij Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossingen voor hun probleem, terwijl startups hun innovatie kunnen testen in de praktijk. Mobility Lab gaat op zoek naar challenges die passen binnen volgende thema’s: infrastructuur, logistiek, elektrisch, fietsen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit, voorkomen van mobiliteit, openbaar vervoer, en sociale inclusie.

Let op: startups zijn niet verplicht zich in te schrijven op een specifieke challenge. Het Mobility Lab-team streeft ernaar maatwerk te leveren in de matchmaking tussen startup en launching customer.

Challenges van 2020

Eneco eMobility

Challenge 1: Hoe kan de stijgende groei naar laadpunten voor elektrische voertuigen kosteneffectief worden opgelost?

Eneco eMobility heeft ongeveer 20.000 laadpunten op bedrijfslocaties, bij particuliere woningen en parkings in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast faciliteert Eneco eMobility gebruikers met ongeveer 20.000 laadpassen in de Benelux. Op basis van de sterk groeiende aantallen elektrische voertuigen is het op bedrijfslocaties een uitdaging om voldoende laadpunten te realiseren, gezien de beschikbare aansluitvermogen. Het vergroten van het aansluitvermogen is vaak erg kostbaar. En deze extra kosten wegen veelal niet op tegen de bepertke stijging in laadpunten capaciteit. Welke slimme mogelijkheden zijn er om dit te kunnen omzeilen of op te lossen?

Gemeente Den Haag

Challenge 1: hoe kunnen de ‘bijzondere’ parkeerplaatsen in Den Haag efficiënter worden benut?

Er komen in de stad steeds meer ‘bijzondere’ parkeerplaatsen bij in Den Haag. Denk aan gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerplaatsen bij elektrische laadpalen en parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto’s. Deze parkeerplaatsen zijn expliciet gereserveerd voor bepaalde functies of alleen voor één bepaald kenteken. Toch staan ook die parkeerplaatsen vaak leeg. Als bijvoorbeeld iemand met een gehandicaptenparkeerplaats een weekend weg is met zijn/haar auto. Kan die parkeerplaats niet door een andere auto of voor iets anders worden gebruikt gedurende de tijd dat deze leeg staat? De gemeente Den Haag wil deze parkeerplaatsen in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk benutten.

Challenge 2: Deelmobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking aantrekkelijk maken

Mensen worden steeds ouder en de groep ouderen stijgt. Dit brengt nieuwe mobiliteitsuitdagingen met zich mee. Het aantal scootmobielgebruikers stijgt al jaren en de omvang van het klantenbestand Collectief Aanvullend Vervoer (CAV) is zo’n 15.000.De vraag naar mobiliteit is groot en in veel gevallen wordt daarvoor een beroep op de gemeente gedaan. De oplossingen die de gemeente verstrekt lopen tegen hun grenzen aan; veel wooncomplexen zijn er bijvoorbeeld niet op ingericht om grote aantallen scootmobielen te stallen. Ook is het opvallend dat andere mobiliteitsvoorzieningen blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg zijn voor inwoners. Bij een aantal specifieke wooncomplexen wil de gemeente daarom een deelconcept van mobiliteitsvoorzieningen gaan pilotten. Uitgangspunten zijn dat het aantrekkelijk wordt voor ouderen er gebruik van te maken en dat de gemeente mobiliteit voor deze groep goedkoper en efficiënter kan organiseren.

De ANWB

Challenge: Nul verkeersdoden, nul emissie en nul files

De ANWB heeft geen specifieke mobiliteitschallenge. Mobiel zijn is vrijheid voor mensen, maar mobiliteit wordt duurder, onveiliger en de congestie neemt toe. De ANWB zet zich dan ook in voor mobiliteit in de breedste zin van het woord: zij streeft naar een goede doorstoom van het verkeer met zo min mogelijk files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot. De ANWB staat open voor startups die hen kunnen helpen deze doelen te bereiken.

 

Giovanni van Bronkhorst Foundation

Challenge: Scholieren uit Rotterdam-Zuid duurzaam, snel, veilig en goedkoop naar de S.V. GIO laten reizen

S.V. GIO (de Giovanni van Bronkhorst Foundation) biedt kinderen uit groep 7 en 8 die moeite hebben met rekenen en/of taal een naschools leer- en breedtesporttraject van 20 weken. De locatie waar dit programma aangeboden wordt, is niet voor alle scholen uit Rotterdam-Zuid goed bereikbaar, waardoor sommige scholen niet mee kunnen doen .De Giovanni van Bronckhorst foundation zoekt daarom een duurzame, laagdrempelige en betaalbare oplossing waarbij kinderen binnen 15 minuten van hun school in Rotterdam Zuid naar de locatie van S.V. GIO kunnen komen.

Heijmans

Challenge: op een innovatieve manier bouwen en beheren van infrastructuur in de openbare ruimte en gebouwde omgeving

Heijmans heeft als ambitie een urban operator te worden. Dit houdt in dat zij, op een slimme en innovatieve manier, in de (openbare) ruimte willen bouwen, deze beheren en onderhouden.Voor deze slimme toepassingen hebben zij startups nodig. Wil jij Heijmans helpen te verslimmen, verbeteren en verduurzamen?

Brainport Smart District

Challenge : een autovrije mobiele wijk realiseren

Brainport Smart District heeft de ambitie om een autovrije wijk te realiseren waarin mensen hun auto straks aan de rand van de wijk parkeren op zogenaamde Smart Hubs, van waaruit zij te voet, met de fiets of met een (emissievrije) shuttledienst naar hun woning of werklocatie gaan. Al het vervoer binnen de wijk moet emissievrij, veilig en comfortabel zijn. Hoe dit transportsysteem precies moet gaan functioneren en welke functies de Smart Hub kan vervullen, wordt samen met de (toekomstige) bewoners en reizigers vormgegeven. In dit proces zullen ongetewijfeld mobilteitschallenges naar voren komen. Denk bijvoobeeld aan het bezorgen van pakketjes , boodschappen, kleine goederen en grote goederen. Daarnaast moeten ook mensen met een handicap zich goed voort kunnen bewegen in de wijk. En hoe kunnen dit allemaal betaalbaar houden voor de bewoners?

 

Gemeente Rotterdam

Challenge 1: Verkeersveiligheid voor jongere snorfietsers  verhogen

Onder verkeersdoden en -gewonden zijn relatief veel jongeren op snorfietsen. De gemeente wil graag weten hoe de ongelukken ontstaan én natuurlijk hoe ze voorkomen kunnen worden.

Challenge 2 Verkeershufters

Rotterdam heeft te maken met een hardleerse groep notoire wegmisbruikers, oftewel verkeershufters. Handhavingscapaciteit en middelen schieten bij politie te kort om op te treden. Hoe kan de gemeente toch invloed uitoefenen om deze groep verkeershufter te verleiden juist verkeersgedrag te vertonen?

Challenge 3: Verkeersveiligheid voor slechtzienden

Door de opkomst van de elektrische auto, bus, elektrische steps en overige elektrische (deel)voertuigen is de veiligheid van slechtzienden in het geding. Oversteekplaatsen zijn ondanks een veilige inrichting plotseling ook niet meer een vanzelfsprekende plek om veilig over te steken voor deze mensen. Nieuwe elektrische auto’s moeten sinds 2019 wel extra geluid maken bij snelheden lager dan 20 km/h. Maar daarmee is het probleem niet voorbij. Bussen en kleine (deel)voertuigen zorgen samen met elektrische auto’s van voor 2019 voor problemen. Hoe kan de gemeente de verkeersveiligheid voor deze groep waarborgen?

Challenge 4: Onveilige stadsstraten

Rotterdam is een drukke stad, in veel typische ‘stadsstraten’ delen veel verschillende verkeersdeelnemers de vaak beperkte ruimte. Voetgangers, fietsers, auto’s en trams kruisen elkaar en bewegen door elkaar heen. Vaak zien ontstaan er onveilige situaties of vinden er ongevallen plaats. Hoe kan de verkeersveiligheid op deze locaties verbeterd worden zonder dat de straten van gevel tot gevel opnieuw moeten worden ingericht of verkeersdeelnemers worden uitgesloten?

Challenge 5: de uitstoot van goederenvervoer in de stad verminderen.

De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de emissie van goederenvervoer in de stad (“stadslogistiek”) flink te verminderen. Dit willen zij bereiken door een combinatie van volumebeheersing (voorkomen van onnodig gereden kilometers, door bijvoorbeeld bundeling van goederen aan de rand van de stad), veranderen (keuze voor alternatieve schone vervoersmiddelen zoals een cargobike) en verschonen (emissievrij maken van resterende gemotoriseerde vervoersmiddelen). Voor de binnenstad is deze ambitie uitgewerkt in een stappenplan genoemd “Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)”. Onderdeel van dit plan is het instellen van een “zero emissie zone” voor goederenverkeer in de stad vanaf 2025. Hoe kan de gemeente Rotterdam ondernemers stimuleren om efficiënte en schone stadslogistiek in Rotterdam te realiseren? Zodat ook ondernemers voorbereid zijn op de “zero emissie zone” in 2025.

Nouryon

Challenge: Bereikbaarheid Botlek/Havengebied tijdens een ‘Turnaround’

In het Botlek en Havengebied in Rotterdam is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tijdens een ‘Turnaround’ van Nouryon werken er tijdelijk (circa 8-10 weken) ongeveer 2.000 extra werknemers is het Botlek/Havengebied. Dit legt een druk op de verkeersdoorstroming en de parkeercapaciteit. Hoe zorg je voor een spreiding van deze extra medewerkers en minder parkeerdruk in een gebied zonder goed dekkend openbaar vervoer?

VARO Energy

Challenge: hoe kunnen we ‘elektrischlaad-gedrag’ van automobilisten beter voorspellen?

Er rijden steeds meer elektrische auto’s op de weg. Maar hoe kunnen we het ‘elektrisch-laadgedrag’ van automobilisten beter voorspellen?Waar in de infrastructuur moeten er laadpalen staan en kunnen we het ‘laadgedrag’ analyseren om te komen tot beter voorspellingen?

Gemeente Veldhoven

Challenge: de aanleg van nieuwe infrastructuur verbinden met de energietransitie

In Veldhoven en de regio rondom Veldhoven worden de komende jaren veel infrastructurele maatregelen uitgevoerd. Denk aan de  aanleg van wegen, fietspaden en smarthubs. Daarnaast heeft de gemeente ook een grote opgave betreft de energietransitie. Hoe kunnen ze deze opgave verbinden met het realiseren van deze infrastructurele maatregelen met een netwerk van smarthubs, fietsverbindingen en nieuwe wegen?

Gemeente Breda

Challenge: Veiligheid voor fietsers verhogen

Afgelopen tijd is duidelijk geworden dat het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers veel hoger is dan ooit gedacht.  Hoe wordt fietsen in Breda veiliger? Welke nieuwe interventies/maatregelen zijn er te bedenken gericht op de fiets, het wegdek, gedrag en fietsbeheersing? Er zijn al genoeg mensgerichte acties en campagnes bedacht, maar veelal zonder succes. De uitdaging is om met een maatregel te komen die echt iets toevoegt en wél werkt

 

Gemeente Oirschot

Challenge: Bewoners in Oirschot stimuleren anders te reizen

Oirschot is een gemeente waar het autobezit erg hoog is. De vraag vanuit de gemeente is of we dit kunnen veranderen. Door het hoge autobezit is de parkeernorm heel hoog in Oirschot, waardoor ontwikkelaars niet meer kunnen ontwikkelen en bouwen. Hoe kan de gemeente Oirschot haar bewoners stimuleren het anders te reizen? Misschien door deelauto’s, fietsen of openbaar vervoer? De vraag is echter welke vervoerwijze het meest kansrijk is en op welke manier.

 

Roermond Bereikbaar

Challenge 1: Meer fietsgebruik te realiseren

Eén van de ambities van Roermond Bereikbaar is haar inwoners meer stimuleren om te fietsen. Hiervoor zijn aantrekkelijke fietsverbindingen nodig. Roermond ligt tegen de Maas. Aan de andere kant van de Maas liggen diverse recreatievoorzieningen en diverse woonkernen. De ruimte voor de fietser is op de Maasbrug zeer beperkt en zorgt er bovendien voor dat fietsers gaan omrijden.

 

Challenge 2:  Illegaal overstekende voetgangers bij de Designers Outlet Roermond

Roermond heeft de Designers Outlet Roermond nabij het centrum van de stad. Deze Outlet kent meer dan 8 miljoen bezoekers per jaar. Deze bezoekers komen uit verschillende landen en windrichtingen naar de Outlet. Bezoekers die vanuit de stad naar de Outlet gaan, en vice versa, steken vaak illegaal de Wilhelminasingel (N280) over. Dit brengt risico’s met zich mee.

 

Gemeente Venlo

Challenge 1: Duitste studenten anders laten reizen naar de Fontys Hogeschool in Venlo

Steeds meer Duitse studenten komen naar de Fontys Hogeschool om te studeren in Venlo. Veel van deze studenten komen met de auto. Dat is slecht voor de doorstroming van verkeer en de luchtkwaliteit.  Bovendien is er veel ruimte nodig om al deze auto’s te kunnen parkeren. Door deze studenten een goed alternatief te bieden zal filevorming in de ochtendspits (A74-A73) verminderd worden, de bereikbaarheid groter worden en de luchtkwaliteit verbeteren. Bovendien is er minder ruimte nodig voor het parkeren van voertuigen en kan deze ruimte benut worden om meer groen te creëren.

Challenge 2: Niet optimaal functioneren van de in- en uitgang en (van een zeer druk bezochte parkeergarage in het centrum van Venlo

De parkeergarage Nolensplein in het centrum van Venlo is de drukst bezochte parkeergarage van Venlo. De toegang van deze parkeergarage is gelegen op de Goltziusstraat  De huidige vormgeving van de toegang in combinatie met de vele kruisende verkeersstromen  en een toekomstige toegang tot een nieuwe Parkeergarage beperkt de in- en uitstroom zeer sterk. Ze zijn op zoek naar slimme maatregelen waarmee de doorstroming ter hoogte van de toegang van de garage verbeterd kunnen worden.  Vanzelfsprekend moeten deze maatregelen bijdragen aan een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit van de parkeergarage.

Challenge 3: Grote hoeveelheid vervuilend bevoorradingsverkeer in de stad

De binnenstad van de gemeente Venlo wordt dagelijks overspoeld met vervuilend bevoorradingsverkeer. Om de leefbaarheid in de binnenstad te verhogen wil de gemeete graag inzetten op duurzame en efficiënte bevoorrading.

 

Challenge 4: Mobiliteitsarmoede bestrijden in de wijken/buurten

Het openbaar vervoer gaat zich steeds meer richten op strakke lijnen over de provinciale wegen en de belangrijke assen in de steden. Hoe kan de gemeente Venlo de minder mobiele bewoners toch blijven betrekken in de maatschappij?

 

Benieuwd naar de challenges van 2019? Klik hier