Voorbeelden van challenges voor editie 2019

Mobility Lab maakt innovatie op het gebied van mobiliteit mogelijk. We verbinden overheden en bedrijven met een mobiliteitschallenge (onze launching customers) met startups die een passende oplossing aanbieden. Dankzij Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossingen voor hun probleem, terwijl startups hun innovatie kunnen testen in de praktijk. Mobility Lab gaat op zoek naar challenges die passen binnen volgende thema’s: infrastructuur, logistiek, elektrisch, fietsen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit, voorkomen van mobiliteit en openbaar vervoer. Kijk verder voor enkele concrete challenges van de launching customers voor Mobility Lab 2019.

Let op: startups waren niet verplicht zich in te schrijven op een specifieke challenge. Het Mobility Lab-team streeft ernaar maatwerk te leveren in de matchmaking tussen startup en launching customer.

Launching Customers:
Ahoy, Amgen, Antea, Automotive Campus, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Brainport Industries Campus, Brainport Smart District, Breda University, Efteling, Eindhoven Airport, Flightforum, Gemeente Breda, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Gemeente Oss, Gemeente Rotterdam, Gemeente Rucphen, Gemeente ’s Hertogenbosch, Gemeente Tilburg, Gemeente Venlo, Havenbedrijf Rotterdam, High Tech Campus Eindhoven, IBDL, Interpolis, Kempen Gemeenten, Nouryon, Prorail, Provincie Noord-Brabant, Rijksvastgoedbedrijf, Transfides, TU/e, Tweelwonen, Vipre, Wabco

 

Challenges:

Ahoy Op dit moment zijn er te veel pieken waarop bezoekers naar Ahoy komen. Dit moet meer gespreid worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers andere (gespreide) reistijden gebruiken? M.a.w. hoe kunnen we de bezoekersmobiliteit van Ahoy slim beïnvloeden?
Breda University De nieuwe campus van Breda University ligt op 18 minuten lopen van het station van Breda. Het OV op dit traject zit tijdens de spits aan zijn maximum. Breda University staat open voor veel alternatieven om invulling te geven aan dit traject, incl. opties zoals het aantrekkelijk maken van de route voor voetgangers.
Efteling Kaatsheuvel Hoe kunnen we de mobiliteit van bezoekers van de Efteling slim sturen? Zowel in tijd, route als in modaliteit.
Eindhoven Airport Hoe kan Eindhoven Airport in het algemeen, maar voornamelijk op dagen dat er een tekort aan personeelsparkeerplaatsen wordt verwacht, ervoor zorgen dat het personeel op een alternatieve wijze naar het werk kan (en wil) komen, of op een alternatieve plek kan parkeren wanneer toegestaan door de werkgever?
Flight Forum Hoe kunnen we het totaal aan parkeerplaatsen flexibeler inzetten voor de totale parkeerbehoefte op het kantorencluster? Hoe kunnen bedrijven hun personeel stimuleren om ander vervoer te kiezen op de dagen dat hoge drukte te verwachten is, of hoe kan het parkeren optimaler worden benut?
Flight Forum Welke mogelijkheden zijn er om werknemers en bezoekers op een gemakkelijke manier op hun bestemming te laten aankomen? (vindbaarheid bedrijven)
Flight Forum Hoe kan Flightforum verbonden worden met nieuwe MaaS-concepten (Mobility as a Service)?
Gemeente ‘s Hertogenbosch Welke deelmobiliteitsinitiatieven kunnen het sociale aspect (vervoer voor iedereen) meenemen en tevens een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in een wijk?
Gemeente ‘s Hertogenbosch Hoe kunnen we de herkenbaarheid en kwaliteit van looproutes verbeteren? Wat zijn m.a.w. innovatieve oplossingen voor wayfinding? De gemeente staat open voor alle soorten oplossingen.
Gemeente ‘s Hertogenbosch Hoe kunnen we mensen verleiden om – ondanks een zeer liberaal beleid t.a.v. de fiets – de fiets centraal te stallen zodat alle plekken bereikbaar blijven voor o.m. Mindervaliden?
Gemeente Breda/Economie Hoe kunnen we bewoners een return op de nieuwe parkeervergunning geven zodat ze anders naar deze maatregel gaan kijken? Deze return dient bij te dragen aan een verandering in mobiliteitskeuze(s).
Gemeente Den Haag Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer kinderen al lopend en/of fietsend naar school gaan? De gemeente Den Haag wil verkeersveiligheid en educatie rond duurzame mobiliteit in schoolzones stimuleren. Hierbij moet rekening worden gehouden met kinderen uit gezinnen met een kleine beurs.
Gemeente Den Haag Hoe stimuleren we efficiënter en duurzamer gebruik van taxistandplaatsen? De gemeente Den Haag wil onnodige druk op de openbare ruimte verminderen en de bereikbaarheid verbeteren door een slimme toepassing van de toekomstige digitale infrastructuur (“slimme lantaarnpalen”) van Smart City Hubs in het programma Living Lab Scheveningen Noordboulevard. Meer informatie via deze link.
Gemeente Den Haag Hoe kunnen (deel-)scootmobielen die niet in de woning/wooncomplex van de gebruiker gestald kunnen worden, wel in de buurt van de woning worden gestald, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte? De gemeente Den Haag onderzoekt mogelijkheden in het stimuleren van scootmobiel delen, waarbij een fysieke “parkeeroplossing” op straat een onderdeel is.
Gemeente Eindhoven Hoe kunnen we zorgen voor alternatieven voor het autogebruik naar de Ring?
Gemeente Eindhoven Welke nieuwe deelconcepten zijn haalbaar voor de stad?
Gemeente Eindhoven Hoe kunnen we invulling geven aan de  Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek?
Gemeente Eindhoven Wat zijn innovatieve oplossingen voor laadpalen in de openbare ruimte? (Denk hierbij o.a. Aan oplossingen voor laadpaalvervuiling)
Gemeente Oss Wat is/zijn slimme oplossing(en) om de spanning weg te nemen die ontstaat doordat steeds meer verschillende soorten tweewielers gebruik maken van het fietspad (speedpedelecs, bakfietsen e.d.)?
Gemeente Oss Hoe kunnen we een onderscheid maken tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer dat over één weg gaat? Dit zodat uiteindelijk de verschillende vervoersstromen gescheiden kunnen worden.
Gemeente Oss Hoe kan een bezoek aan Oss Centraal Station worden veraangenaamd?
Gemeente Oss Wat zijn alternatieven voor het veplaatsen van personen die nu gebruik maken van wijk- en buurtbussen?
Gemeente Oss Hoe kan de doorstroming op de noordelijke toegangsweg tot het centrum van de gemeente Oss worden verbeterd zonder aanpassing van de infrastructuur?
Gemeente Oss Hoe kunnen we het aantal files op de aansluiting van N329 en A59/A50 terugdringen?
Gemeente Rotterdam Wat zijn goede ideeën om de uitdaging van fietsparkeren in Rotterdam aan te pakken, op vlak van technologie, samenwerking of gedrag? Bijvoorbeeld: Hoe signaleren we weesfietsen? Waar is het probleem van weesfietsen het grootst? Hoe betrekken we bewoners hierbij? Hoe kunnen we mensen stimuleren om dit probleem te voorkomen?
Gemeente Rotterdam Er gebeuren veel onverklaarbare dodelijke ongevallen met oudere mensen. Ook is er een grote risicogroep van snorfietsers en jong volwassenen. Hoe kunnen we dit verklaren en bovendien terugdringen?
Gemeente Rotterdam Wat zijn uitdagingen op vlak van elektrisch rijden in Rotterdam? Denk hierbij o.a. aan het integreren van laadpunten in de stad, uitdagingen in VVE-garages, mooie en kleinere laadpalen, lantaarnladen, maar ook aan smartcharging en paalklevers (mensen die lang palen bezet houden).
Gemeente Rotterdam Hoe krijgen we mensen meer aan het fietsen/lopen? Wat zijn gewenste oplossingen, rekening houdend met het onderscheid individu/mens en grote groep/maatschappij
Rijksvastgoedbedrijf Hoe kan je meer fietsen parkeren op het zelfde aantal vierkante meters en hoe blijven deze plekken makkelijk en toegankelijk voor de gebruiker? Welke oplossingen zijn er daarnaast voor de bakfiets e.d.?
Rijksvastgoedbedrijf Wat is een innovatieve manier voor het visualiseren van (verkeers)scenario’s bij de herontwikkeling van een gebied, zodat informatie duidelijker en transparanter weergegeven wordt voor alle betrokkenen.
Rijksvastgoedbedrijf & Gemeente Rotterdam Hoe kan je deelmobiliteit op eigen terreinen beter delen met externen?
TU Eindhoven TU Eindhoven is op zoek naar een proces/systeem dat waarschuwt wanneer fout geparkeerd werd door fietsers en aangeeft waar de verwijderde fiets terug te vinden is.
TU Eindhoven TU Eindhoven is op zoek naar een proces/systeem dat laadpaalkleven tegengaat, waardoor de benutting van de laadpaal hoger wordt en de gebruikers optimaal ondersteund worden in hun laadbehoefte.
TU Eindhoven TU Eindhoven is op zoek naar een verdienmodel waarbij de gebruiker van een parkeergarage niet betaalt, maar er wel kan worden geïnvesteerd in garages zodat auto’s uit het zicht blijven en de TU/e geen investeringen hoeft te doen.